Абітурієнту / PhD

Підготовка докторів філософії за спеціальністю

275 Транспортні технології (на повітряному транспорті)

Підготовка докторів філософії в аспірантурі НАУ здійснюється за різними формами навчання: денною та вечірньою (за державним замовленням з виплатою стипендії); заочною (тільки на умовах контракту).

Підготовка в аспірантурі передбачає:

 • проведення власного наукового дослідження;
 • захист наукових досягнень аспірантом у спеціалізованій вченій раді.

Підготовка іноземних громадян та осіб без здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;
 • на підставі договорів, укладених між університетом та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
 • за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

Правила прийому діють з 01.07.2018 р. до 30.06.2019 р.

 Етапи вступної компанії

Етапи З По
Прийом заяв та повних комплектів обов`язкових документів від осіб, які беруть участь у вступних випробуваннях до аспірантури 02.07.2018 р. 29.08.2018 р
Проведення вступних випробувань 03.09.2018 р. 08.09.2018 р.
Оприлюднення загального рейтингового списку вступників до аспірантури 11.09.2018 р.  
Оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури із зазначенням рекомендованих до зарахування за рахунок коштів державного бюджету не пізніше 15.09.2018 р.
Зарахування до аспірантури за рахунок коштів державного бюджету та за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб з 01.10.2018 р.
Особи, які бажають вступити до аспірантури без участі в конкурсі за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту), зараховуються з першого числа місяця початку кожного кварталу. Такі особи подають у Відділ докторантури та аспірантури повний комплект обов’язкових документів, не пізніше, ніж за місяць до дати зарахування (до 01 грудня, 01 березня, 01 червня, 01 вересня). Вступні випробування проводяться не пізніше, ніж за два тижні до дати зарахування.

 Процедура подання та перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури

Прийом на навчання в аспірантурі здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальністю (18 осіб).

Підготовка осіб в аспірантурі НАУ здійснюється:

– за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);

– за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

Умови

Позиції Умови
До аспірантури приймаються –       магістри

–       спеціалісти

Організацію прийому документів та вступних випробувань здійснює –       приймальна комісія НАУ (відбіркова комісія, склад якої затверджується наказом ректора. До складу Відбіркової комісії входять співробітники Відділу докторантури та аспірантури, головою призначається завідувач Відділу)
До вступних випробувань допускаються –       виключно особи, які в установлений термін подали до Відділу докторантури та аспірантури університету всі обов’язкові документи.
Відбіркова комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань –       у зв’язку з неподанням в установлений термін всіх обов’язкових документів або за умови оформлення цих документів неналежним чином.
Повний комплект обов’язкових документів –       подається вступником особисто (у картонному швидкозшивачі) до Відділу аспірантури у встановлений термін і включає:

заяву установленої форми для допуску до вступних випробувань (візується вступником у наукового керівника – штатного науково-педагогічного працівника НАУ, голови проектної групи відповідної спеціальності);

 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • копію диплома магістра (спеціаліста);
 • копію додатку до диплома з оцінками;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену передбачуваним науковим керівником;
 • особовий листок з обліку кадрів установленої форми;
 • автобіографію;
 • фото розміром 3,5 × 4,5 см;
 • копію сторінок паспорту з відмітками;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копію приписного свідоцтва, завірену у Режимно-секретному відділі НАУ (для чоловіків);
 • довідку з місця роботи (за наявності);
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о (для іноземних громадян довідка про стан здоров’я завіряється у медичному центрі НАУ);
 • оригінал диплома про повну вищу освіту, паспорт та приписне свідоцтво (для чоловіків) пред’являються вступником особисто.

Без наявності оригіналів пакет документів не приймається.

Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, –       допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та прийняття Вченою радою НАУ рішення про визнання відповідності його диплома.
Рішення про зарахування вступників до аспірантури ухвалюється на засіданні Приймальної комісії для вступу до аспірантури і оформлюється протоколом із зазначенням форми навчання та умов зарахування
Після рішення про зарахування вступником подаються наступні документи: –       заява про зарахування до аспірантури установленої форми (візується вступником у наукового керівника – штатного науково-педагогічного чи наукового працівника НАУ, завідувача кафедри, директора інституту/декана факультету);

–       угода з ректором НАУ у двох примірниках – за умови вступу за державним замовленням (візується вступником у наукового керівника);

–       контракт про платну підготовку – у двох примірниках (візується вступником у наукового керівника).

На основі протоколу рішення Приймальної комісії для вступу до аспірантури ректором університету затверджується наказ про зарахування до аспірантури

Вступним випробуванням до аспірантури надаються вагові коефіцієнти, які нормуються одиницею.

Вступні випробування складаються з:

 

вступного іспиту зі спеціальності (ваговий коефіцієнт – 0,5);

– вступного іспиту з англійської мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, International English Language Testing System, сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного випробування з англійської мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з англійської мови з найвищим балом (ваговий коефіцієнт – 0,25);

– реферату з презентацією дослідницьких пропозицій та досягнень за підписом наукового керівника (ваговий коефіцієнт – 0,05).

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена у дипломі про вищу освіту, предметною комісією з основної спеціальності призначається додаткове вступне випробування зі спеціальності. Для додаткового вступного випробування ваговий коефіцієнт не застосовується.
При визначенні конкурсного балу кожного вступника також враховуються наступні показники – середній бал додатку до диплому про вищу освіту (ваговий коефіцієнт – 0,05);

– додаткові бали за наукові досягнення (ваговий коефіцієнт – 0,15).

Рейтинговий список вступників до аспірантури впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.
У рейтинговому списку вступників зазначаються –     прізвище, ім’я та по батькові вступника;

–     наукова спеціальність

–     прізвище та ініціали передбачуваного наукового керівника.


Критерії оцінювання вступних випробувань та визначення рейтингу
 

 1. Вступники до аспірантури університету складають вступні випробування:

– додаткове вступне випробування (в разі необхідності) для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста);

 • зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • з англійської мови за програмою, яка відповідає рівню В2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Наявність у вступника до аспірантури сертифікату рівня В2 автоматично зараховується як оцінка за вступне випробування за 100-бальною шкалою;

– реферат з презентацією дослідницьких пропозицій виконується за вимогами відповідної кафедри та оцінюється, незалежною від вступного випробування зі спеціальності оцінкою за 100-бальною шкалою.

 1. Додаткові вступні випробування передують вступним випробуванням зі спеціальності та англійської мови. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він позбавляється права брати участь у конкурсі.
 2. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних випробуваннях зі спеціальності та іноземної мови оцінюватимуться за 100-бальною шкалою.

Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формуватиметься (за 100-бальною шкалою) за наступною формулою:

КБ = ВІС х 0,5+ ВАМ х 0,25 + РДП х 0,05 + ДБ х 0,15 + СБД х 0,05;

де:

ВІС – оцінка вступного випробування зі спеціальності (за 100-бальною шкалою);

ВАМ – оцінка вступного випробування з англійської мови (за 100-бальною шкалою);

РДП – оцінка поданого реферату з презентацією дослідницьких пропозицій та досягнень;

ДБ* – додаткові бали за наукові досягнення;

СБД – середній бал додатку до диплому про вищу освіту (за 100- бальною шкалою).

 Порядок нарахування додаткових балів за наукові досягнення

Додаткові бали за наукові досягнення не повинні перевищувати в сумі 100 балів.

 

Наукові досягнення Кількість балів
Публікація у науковому виданні, включеному до переліку наукових фахових видань України (за обраною

спеціальністю)

10 (кожна стаття)
Публікація у виданні,  яке входить до міжнародних наукометричних баз  Scopus або Web of Science
(за обраною спеціальністю)
25 (кожна стаття)
Одноосібна монографія яка рекомендована до друку вченою радою відповідного інституту чи ВР НАУ. 25
Розділ у колективній монографії, яка рекомендована до друку вченою радою відповідного інституту чи ВР НАУ. 10
Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови публікації тез доповіді за обраною спеціальністю)** 5 (кожна теза)
Участь у науковій міжнародній конференції (за умови публікації тез доповіді за обраною спеціальністю)** 10 (кожна теза)
Патент або авторське свідоцтво про винахід за обраною галуззю знань** 25
Рекомендація Вченої ради відповідного інституту на вступ до аспірантури*** 5
Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою за обраною спеціальністю 5

 

** за період не більше трьох років до моменту вступу.

*** за період не більше одного року до моменту вступу.