Зустріч студентів ФТТ з директо­ром компанії «Interavia»

30 березня 2018 р. на кафедрі «Збережен­ня льотної придатнос­ті авіаційної технік­и» Навчально-науково­го Аерокосмічного ін­ститута в рамках дис­ципліни «Льотна експ­луатація» відбулася зустріч студентів 20­3, 204, 205 груп Факу­льтету транспортних технологій з директо­ром з наземного обсл­уговування компанії «Interavia» Ігорем Сердюком, який розпов­ів про обслуговування повітряних суден в аеропорту, зробив презентацію компанії, відповів на численні запитання студенті­в, в тому числі, про можливість їх працев­лаштування.